Barakov


 

 


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Високо квалифицирана и професионална защита на правата и интересите на българските граждани и фирми в следните правни области:

- Търговско право и корпоративно право;
- Гражданско право;
- Облигационно право;
- Вещно право;
- Семейно право;
- Наследствено право;
- Трудово право;
- Осигурително право;
- Административно право;
- Банково право;
- Несъстоятелност;
- Приватизация;
- Право на интелктуалната собственост;
- Наказателно право;

ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО
- Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
- Сделки с търговски предприятия;
- Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки;
- Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
- Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
- Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела;
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
- Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
- Изготвяне на договори;
- Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел;

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО
- Консултации по вещноправни и реституционни въпроси, спорове за собствеността, делби, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки или други ограничения на правото на собственост;
- Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори;
- Изготвяне на договори, съдействие и участие при изпълнението на всички процедури пред нотариус, необходими за влизане в сила на сделките с вещни права;

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
- Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
- Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи;
- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
- Издръжки;
- Консултации и правно съдействие при осиновяване;
- Изготвяне на завещания;

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
- Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по Кодекса на труда;
- Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
- Обжалване на административни актове;
- Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;

All Rights Reserved.