ВЕЩНОПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ

  • Home
  • ВЕЩНОПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ
  • Осъществяване на защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни и съдебна делба.
  • Решаване на възникнали проблеми при определяне на границите на недвижимите имоти и съдействие пред АГКК.
  • Процесуално представителство пред административните съдилища във връзка с решаване на въпроси по издадени заповеди на АГКК.
  • Правна защита и съдействие при резализация на процедурата по придобиване на правото на собственост по обстоятелствена проверка по реда на ГПК.  
  • Представителство и съдействие пред нотариус.
  • Изготвяне на проекти за договори и други правни документи, свързани с покупко-продажба, аренда, ипотека и други договори свързани със собствеността.
Адвокатска кантора “Баракови” е тясно специализирана в областта на собствеността. Дългогодишния ни опит в областта на недвижимите имоти, ни позволява правилно и целесъобразно да определяме най-подходящите действия за защита на собствеността на нашите клиенти.
адвоакт Рангел Бараков, АК – Благоевград, тел. 0899885191