УСЛУГИ

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Високо квалифицирана и професионална защита на правата и интересите на българските граждани и фирми в следните правни области:

 • Търговско право и корпоративно право;
 • Гражданско право;
 • Облигационно право;
 • Вещно право;
 • Семейно право;
 • Наследствено право;
 • Трудово право;
 • Административно право;
 • Банково право; 
 • Несъстоятелност;
 • Приватизация;
 • Право на интелктуалната собственост;
 • Наказателно право;

ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Сделки с търговски предприятия;
 • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки;
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
   

  ГРАЖДАНСКО ПРАВО
 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел;
   

  ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО
 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси, спорове за собствеността, делби, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки или други ограничения на правото на собственост;
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори;
 • Изготвяне на договори, съдействие и участие при изпълнението на всички процедури пред нотариус, необходими за влизане в сила на сделките с вещни права;
   

  СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
 • Разводи – процесуално представителство пред съдебните органи;
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
 • Издръжки;
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване;
 • Изготвяне на завещания;
   

  ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
 • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по Кодекса на труда;
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
   

  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на административни актове;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;