БАНКИ & БЪРЗИ КРЕДИТИ

  • Home
  • БАНКИ & БЪРЗИ КРЕДИТИ

 

Съгласно чл. 23 от ЗПК, когато договорът за потребителски кредит е обявен за недействителен, потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита.

 

Кога един договор за кредит е недействителен?
Договор за потребителски кредит, може да бъде обявен за недействителен единствено в съдебно производство от съда, който разглежда делото, чийто предмет е този договор.
Най-често фирмите за бързи кредити, сключват такива договори за кредит, в които клаузите за дължимата се лихва, неустойка, допълнително възнаграждение, допълнителни услуги и др. са нищожни. Плащането на лихва, доближаваща се до половината от главницата, е в разрез с принципа на справедливост и добросъвестност, което води до неоправдано облагодетелстване на кредитора за сметка на длъжника, а не до възмездяване на разходи и формиране на печалба в адекватни размери. С оглед на това клаузата относно такава прекомерна договорна лихва се явява нищожна, поради противоречие с добрите нрави. Същото се отнася и по отношение на неустойката. Когато размерът на неустойката е близка до размера на главното задължение, така договорената компесаторна неустойка позволява на кредитора да реализира значителен приход, без последният да полага допълнително каквито и да било усилия за изпълнение на някакви насрещни задължения. Ето защо в случая неустойката не цели да задоволи имуществения интерес на кредитора, обезщетявайки го за вредите при неточно изпълнение от длъжника, а да го обогати неоснователно. Такава клауза за неустойка е отново нищожна, поради накърняване на добрите нрави, защото излиза извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции. 
Друг важен момент в договорите за кредит са Общите условия, които са неразделна част от него и като такава следва да отговарят на посочените в закона изисквания за размер на шрифта. Нищожен е договор за потребителски кредит, чийто текст е изписан на шрифт по-малък от 12. Ако законовите изисквания за минимален размер на шрифта на общите условия към договора не са спазени е нарушена разпоредбата на чл.10, ал.1 ЗПК. Това от своя страна води до недействителност на договора на специалното основание по чл.22 ЗПК, във вр. чл.10, ал.1 ЗПК. Последицата от тази недействителност е уредена в чл.23 ЗПК, а именно – потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита. 
За да бъдат защитени добре вашите права и законни интереси и да не пропуснете да направите своевременно необходимите възражения, не се колебайте, а потърсете юридическа помощ от адвокат, за да не трябва да плащате задължения, които не дължите.
 
Адвокатска кантора “Баракови” разполага с богат опит в успешното осъществяване на правна помощ, защита и съдействие на длъжници по изпълнителни дела и заповедни производства, образувани от задължения, произтичащи от кредити.

адвоакт Рангел Бараков, АК – Благоевград, тел. 0899885191