БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА

  • Home
  • БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

Това е значително по-лекият вариант, при който и двамата съпрузи са съгласни да прекратят съществуващият помежду им брак. За разлика от развода по исков ред, при развода по взаимно съгласие не се изследват мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. В случая единствено от значение за съда е волята на съпрузите да прекратят брака си. Двамата са длъжни да се явят в насроченото открито съдебно заседание и да заявят в съдебна зала, че желаят да се разведат. Като санкция за неизпълнението на същото – чл. 330, ал. 2 от ГПК е предвидено производството да бъде прекратявано, ако някой от съпрузите не се яви лично без уважителна причина.
Съдебното производство при развода по взаимно съгласие е уредено в чл. 330 от ГПК. То спада към т.нар. охранителни производства, а именно липсват традиционните за исковия процес ищец и ответник, като съпрузите притежават качеството на молители. Производството стартира с молба, подписана от двамата съпрузи, в които те се обръщат към съда да прекрати брака им, без да изследва мотивите за това. Компетентен да разгледа молбата за развод по взаимно съгласие е районният съд по постоянния адрес на единия от съпрузите.
Към молбата са развод следва да бъде приложено и т.нар. „Споразумение между съпрузите“ по чл. 51 от Семейния кодекс. В него двамата молители задължително следва да уредят своите отношения що се касае до:
  1. местоживеенето на децата;
  2. упражняването на родителските права;
  3. личните отношения;
  4. издръжката на децата;
  5. ползването на семейното жилище;
  6. издръжката между съпрузите;
  7. фамилното име;
Следва да се има предвид, че съдът ще откаже да прекрати брака, в случай че Споразумението по чл. 51 от СК противоречи на закона или ако сметне, че същото не е в интерес на децата. Във връзка с последното съдът изисква и становище от дирекция “Социално подпомагане”. Решението, с което районният съд допуска развода по взаимно съгласие, е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД.

Много често съпрузите не могат да се споразумеят да се разведат по взаимно съгласие. В този случай, остава по-тежкият вариант – развод по исков ред. Развод поради разстройство на брака е процедура, с която се цели прекратяването на брака поради „дълбоко и непоправимо“ разстройство – чл. 49 СК. Искът се до районния съд по постоянен адрес на ответника. Съдът е сезиран с подаването на искова молба от единия от съпрузите, отговаряща на изискванията на ГПК и съдържаща задължителните реквизити – адресат, данни на страните, съответни приложения и т.н. и искането отправено до съда да постанови развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. От деня на получаване на исковата молба ответникът има право в 30 дневен срок да отговори на иска с писмен отговор. С писмения отговор ответникът трябва да приложи и доказателствата в подкрепа на твърденията и аргументите си. С отговора може да поиска свидетелски показания, експертизи и др. доказателствени искания. По молба на някоя от страните съдът може да определи привременни мерки по въпросите за грижата и издръжката на малолетните деца от брака (ако има), ползването  на семейното жилище и друго имущество, придобито през време на брака и др. въпроси. Привременните мерки имат сила до постановяване на окончателното решение.
На първото заседание по делото е задължително личното явяване на страните. Последица от неуважителното неявяване на ищеца е прекратяване на делото. При развод по исков ред съдът не решава спорни въпроси по отношение на собствеността на семейното имущество. Семейното имущество е имуществото, придобито по време на брака чрез покупко-продажба или срещу грижи и издръжка, независимо дали е придобито на името на двамата съпрузи или или на единия от тях. Разпределението на семейното имущество може да се извърши доброволно преди развода чрез брачен договор или след развода чрез доброволна или съдебна делба. При съдебната делба всеки съпруг може да претендира за по-голям дял от семейното имущество, като следва да докаже по-голям принос при неговото придобиване или трансформация на лични средства в семейното имущество.
Разводът по исков ред е особено съдебно производство, което се подготвя и развива според всеки индивидуален случай, в зависимост от това дали от брака съпрузите имат непълнолетни деца, в който случай се решават и въпросите, свързани с родителски права, режим на лични отношения и издръжка. Събирането на подходящите доказателства и правилната защитна теза, определят изхода от подобно дело, поради което страните по делото трябва да се доверят на компетентен и опитен адвокат, за да постигнат в крайна сметка желаният от тях резултат.
Адвокатска кантора “Баракови” разполага с богат опит в успешното осъществяване на правна помощ, защита и съдействие по бракоразводни дела.

адвоакт Рангел Бараков, АК – Благоевград, тел. 0899885191